UItvoeringsorganisatie

Digitalisering waardeketen voor een uitvoeringsorganisatie

Uitdaging

Onze consultant is verantwoordelijk voor het aangeven hoe via procesherontwerp, organisatieherontwerp en systeemherontwerp de gewenste doelstellingen bereikt kunnen worden. Dit is een organisatiebrede, divisieoverstijgende opdracht.

 

Werkwijze

Onze consultant leidt het vooronderzoek naar en de projecten voor het verbeterpotentieel op organisatie-, proces- en systeemniveau. Nadat de huidige situatie in kaart is gebracht, is via co-creatie de gewenste situatie ontworpen dat aansluit op de visie en strategie van de uitvoeringsorganisatie. De gewenste situatie is vertaald in een kwantitatief en kwalitatief verbeterpotentieel. Onze consultant heeft breed draagvlak gecreëerd voor het herontwerp van proces en organisatie  van werkvloer tot en met de RvB. Er zijn een drietal programma- en projectvoorstellen bedacht om het proces te herontwerpen. Tevens zijn een viertal scenario’s ontwikkeld om de organisatie nog efficiënter en effectiever in te richten.

 

Resultaat

Op dit moment (mei 2017) bevinden twee van de drie programma’s en projecten voor procesherontwerp zich in de realisatiefase. Het betreft hier met name de digitalisering en automatisering van administratieve werkzaamheden in het gehele klant tot klant proces. Een voorbeeld is de gestarte transitie om

ca. 1,7 miljoen brieven per jaar centraal te printen dan wel digitaal aan klanten te versturen. 

Een ander voorbeeld is de start van de realisatie van een organisatie-brede digitale planning en agendaservice voor het plannen van spreekuren met klanten. 

 

 

 

Emiel Hessing
Een ding is zeker.
Er kan meer dan je denkt.
Bel Emiel Hessing 06-10084514